Who is your favorite Avenger Superhero

Thor
22% (2 votes)
Iron Man
22% (2 votes)
Captain America
56% (5 votes)
Hulk
0% (0 votes)
Total votes: 9