Where do you prefer swimming?

lake
20% (5 votes)
pool
56% (14 votes)
ocean
16% (4 votes)
pond
8% (2 votes)
Total votes: 25